Жаңа ипотекалық бағдарлама іске қосылуы мүмкін.

https://khabar.kz/kk/muragat-negizinde/item/140415-zhana-ipotekalyk-bagdarlama-iske-kosyluy-mumkin-negizinde